Båtbottenfärg

Vad är problemet?

Hamnens miljö
Miljön i hamnen påverkas genom läckage direkt från båtarna när de l
igger i vattnet. Koncentrerade utsläpp kan dessutom ske vid upptagningen

på hösten då båtarna spolas rena. Slipdamm och färgskrap

innehållande antifoulingfärg kan bidra till markförorening på vinteruppläggningsplatsen

Otillåten användning
Ett problem är att båtägare på olika sätt kommer över båtbottenfärg som inte längre är godkänd alls, eller bara är godkänd för fartyg.
När så sker ökar miljöpåverkan betydligt. Det är en viktig uppgift för såväl myndigheter som båtklubbar m fl att genom information och kontroller tillse att sådan otillåten användning upphör.
Om båten huvudsakligen används i sötvatten är inga giftiga bottenfärger alls tillåtna.

Det här kan du som båtägare göra
  • Använd så ofarliga färger som möjligt M åla helst båten med helt giftfria färger – det kräver lite andra åtgärder som framgår av följande punkter. Om det inte är möjligt, använd endast godkända färger med låg gifthalt. Acceptera aldrig erbjudanden om fartygsfärger eller andra produkter som inte är tillåtna på fritidsbåtar.
  • Lägg båten i sötvatten eller på land Lägg båten regelbundet i sötvatten (där de marina organismerna dör). Alternativt kan du ta upp båten på land när den inte används.
  • Sjösätt båten senare
  • S jösätt båten först när du vet att du kommer att använda den.
  • Då undviker du onödig påväxt och förhindrar att kemikalier läcker till en känslig miljö. Du kan även ta upp båten lite tidigare på säsongen.
  • Tvätta båten
  • T vätta din båt antingen i en speciell båttvätt eller genom att ta upp den på land och tvätta med högtrycksaggregat. En båt som målats med giftfärg bör inte köras i en båttvätt såvida tvätten inte är försedd med rening. Om du endast har din båt i en kort tid, från strax före semestern till några veckor efter densamma, och har en båt i storleksklassen 4 – 8 meter är kranupptag och högtryckstvätt ett bra ”giftfritt” alternativ.
  • Lämna inte kvar ditt färgskrap
  • T änk på att inte lämna färgskrapet på marken då du slipar eller skrapar din båt. Färgresterna är giftiga och ska tas om hand som farligt avfall. Färgrester kan göra marken kraftigt förorenad.

Mer information
Foto: Martin Fransson
Båtbottenfärger

Båtbottenfärger, antifoulingprodukter, används för att hindra att alger, musslor och havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. Flera av de ämnen som använts för att förhindra påväxt har visat sig vara skadliga för vattenlevande växt-och djurarter. Reglerna för
båtbottenfärger har därför successivt skärpts för att skydda vattenmiljön.