Miljöpolicy & Regler

Syfte
Medlemmar i Tumlarens Båt och Bryggförenig skall alltid följa de miljökrav och regelförordningar som finns, för att minimera miljöpåverkan.

             Regler

            1. Medlemmar skall deponera allt miljöfarligt avfall från båtverksamheten på vår miljöstation, där skall det sorteras     enligt de anvisningar som är anslagna. All annan deponering hänvisas till kommunens återvinningsanläggningar.

             Avfallet på vår miljöstation hanteras sedan med hjälp av ”Renova farligt avfall” samt Kretsloppsnämnden i     Göteborgs Kommun för en miljöriktig återvinning.

            2. Medlem skall endast använda de av kemikalieinspektionen godkända antifoulingfärger. Inga andra färger får     användas.

           3. Om gammal bottenfärg skall avlägsnas genom slipning, skrapning blästring eller någon typ av kemisk metod     skall markytan alltid täckas innan arbetet påbörjas. Efter avslutat arbete skall all avlägsnad färg samlas upp och     tömmas på anvisad plats i miljöstationen, för att minimera miljöpåverkan i omgivande mark och natur.

          4. Spolning eller rentvättning av båtbotten efter avslutad säsong skall alltid utföras på anvisad plats.

          5. För att undvika onödig irritation ifrån närliggande bostäder får inte störande verksamhet utföras under annan tid     än mellan 8.00-20.00. Som störande verksamhet kan nämnas all form av maskinarbete så som slipning,     borrning etc. Högt ljud från s.k. musikmaskin räknas också som störande verksamhet.

    6. Alla båtar skall vara avmastade på land. Observera att masten skall kläs av innan den läggs i mastskjulet.

    Det åligger varje enskild medlem att följa ovan nämnda regler. Medlem som efter tillrättavisning fortsätter att     bryta mot dessa kan förlora sitt medlemskap och mista sin båtplats.

Styrelsen för Tumlarens Båt och Bryggförening